Oferta

USŁUGI DENDROLOGICZNE

SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
 

VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT)


CZĘŚĆ OPISOWA

 • oznaczenie nazwy gatunkowej drzew i krzewów w języku polskich i łacińskim,
 • pomiary dendrometryczne (obwód, wysokość, szerokość korony),
 • ocena stanu sanitarnego,
 • opis warunków siedliskowych, wad budowy, występowania gatunków chronionych fauny i flory,
 • gospodarka drzewostanem,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • preliminarz opłat za usunięcie drzew i krzewów.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

 • lokalizacja drzew i krzewów na aktualnej mapie wraz z oznaczeniem numeru inwentaryzacyjnego odpowiadającego zestawieniu tabelarycznemu,
 • gospodarka drzewostanem (wytypowanie egzemplarzy do adaptacji - zachowania, usunięcia, przesadzenia),
 • projekt zieleni – nasadzenia zastępcze.

✿✿✿

ponad 7 000 zinwentaryzowanych egzemplarzy drzew i krzewów.

✿✿✿

PROJEKT OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Indywidualne podejście do egzemplarzy wymagających ochrony pod względem zabezpieczenia systemu korzeniowego, pnia, korony mogących zostać uszkodzone w procesie budowy. Wskazanie koniecznych zmian projektowych, poprawiających żywotność drzewa lub krzewu podczas przewidzianych prac budowlanych. Współpracujemy z wykwalifikowanymi dendrologami i arborystami.

USŁUGI PROJEKTOWE

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze przestrzeni zawierające: 

 • program funkcjonalno – przestrzenny,
 • układ komunikacyjny (drogi, ciągi piesze, parkingi, kładki),
 • dobór elementów małej architektury, projekty autorskich mebli miejskich, dobór oświetlenia,
 • projekt zieleni, operat pielęgnacyjny,
 • specyfikację materiałową

Współpracujemy z branżystami z zakresu konstrukcji, sieci sanitarnym. Pracujemy w zakresie przestrzeni zewnętrznej, w tym na zielonych dachach, jak i we wnętrzach - roślinność tropikalna, zielone ściany

PROJEKTY ZIELENI

Wsparcie z zakresu architektury krajobrazu dla biur architektonicznych, samorządów.

Projekty dotyczące przestrzeni publicznej zewnętrznej i zieleni we wnętrzach, zieleń na dachach, zielone ściany.

Opracowanie zawierające w zależności od etapu projektu: rzut, przekroje, zdjęcia referencyjne kompozycji i poszczególnych gatunków roślin, rysunki techniczne sadzenia roślin, opis przygotowania podłoża, stabilizacji zieleni, standardu materiału roślinnego, specyfikacji materiałowej, operatu pielęgnacyjnego.

✿ ✿ ✿ 

Specjalizujemy się w projektach i realizacji wielogatunkowych rabat bylinowych (xeriscaping, urban woodland, perennials meadow)

✿ ✿ ✿

 

OGRODY PRYWATNE

Tworząc projekt przestrzeni prywatnej odpowiadamy na zapotrzebowanie Inwestora. Tworzone ogrody dostosowujemy do potrzeb przyszłych użytkowników, jak i dopasowania do bryły budynku, wnętrz i lokalnych uwarunkowań jak ukształtowanie terenu, kontekstu miejsca. Przy pracy nad projektem współpracujemy z architektami i branżystami z zakresu konstrukcji, sieci sanitarnych, elektrycznych.

W celu osiągnięcia projektu jak najlepiej dopasowanego do oczekiwań klienta, wypracowaliśmy model działania zaprezentowany poniżej, składający się z kilku etapów.

Etap I

spotkanie na terenie inwestycji / rozmowa, mail z krótkim opisem zakładanego przeznaczenia terenu (strefy funkcjonalne, propozycję materiałów, elementów małej architektury, zieleni)

Etap II

Wykonanie koncepcji na podstawie wytycznych (rzut, przekroje; zdjęcia referencyjne elementów nawierzchni, małej architektury, zieleni; krótki opis założeń projektowych)

Etap III

zgłoszenie uwag przez Zamawiającego do I etapu koncepcji

Etap IV

wprowadzenie zmian wg uwag Zamawiającego – wykonanie ostatecznej koncepcji (rzut, przekroje; zdjęcia referencyjne elementów nawierzchni, małej architektury, zieleni; wizualizacje, opis założeń projektowych, kalendarz fenologiczny roślin, bilans terenu)

Etap V

projekt wykonawczy (szczegółowe rysunki techniczne projektowanego zagospodarowania terenu bazujące na ostatecznej koncepcji: rzędne terenu, nawierzchnie, mała architektura, zieleń, oświetlenie, nawodnienie; opis wykonania wszelkich elementów zagospodarowania, w tym szczegółową specyfikację, operat pielęgnacyjny zieleni.

Etap VI

nadzory na budowie (wizje lokalne na budowie w celu sprawdzenia prawidłowego wykonywania prac zgodnie z dokumentacją projektową)


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Warsztaty, prezentacje rozwiązań projektowych z mieszkańcami lokalnych społeczności, urzędnikami miejskimi omawiające problemowe przestrzenie, prezentujące możliwe rozwiązania pod względem funkcjonalno-przestrzennym.

 

STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZIELENIĄ

Kompleksowe opracowanie zawierające inwentaryzację terenów zieleni miejskiej, podział na typy pod względem użytkowania, przeznaczenia; wytyczne projektowe dla poszczególnych typów zieleni miejskiej: elementy małej architektury, zieleni; opis zabezpieczenia drzew podczas budowy, propozycje gatunkowe zieleni pod kątem różnych typów przestrzeni publicznej – drogi, skwery/place, podwórka śródblokowe.

Przykładowe opracowanie wykonane przy współudziale Pawła Jaworskiego i Aleksandry Hantkiewicz-Lejman dla miasta Tychy w 2019 roku: KLIKNIJ TUTAJ >

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić